Föreningen Kolhusteatern bjuder in till årsmöte den 13 mars kl 14:oo i Folkets hus Hälleforsnäs.

Dagordning för årsmötet

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd vid mötet
 3. Fråga om mötet kallats i behörig ordning
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av årsmötesfunktionärer
  a) mötesordförande
  b) mötessekreterare
  c) två protokollsjusterare tillika rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 10. Behandling av överskott/underskott
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Information om budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår enligt beslut på tidigare föreningsstämma
 13. Beslut om antal styrelseledamöter
 14. Val av styrelseledamöter
  a) Val av ordförande
  b) Val av ordinarie ledamöter
  c) Val av revisorer och revisorsersättare
  d) Val av valberedning
 15. Arvoden till styrelsen
 16. Förslag från styrelsen
 17. Motioner
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas